Kallelse till extra allmänt möte

Kallelse till Extra allmänt möte gällande investering av nytt underlag på 40×80-banan i Gropen. 
Tid och plats: Torsdagen 25 maj kl. 18.30 i Gropen.

Idag är Gropen Gotlands enda anläggning där man kan arrangera en komplett tävling i sportkörning med dressyr, precision och maraton. 
Gropen används framförallt till träning och tävling inom körning. Vi skulle vilja att fler utnyttjar den och ser vilken potential den har. 

Det finns önskemål om att lägga nytt underlag på banan närmast klubbhuset vilket innebär en stor ekonomisk satsning för klubben.

Mer information om ärendet kan du läsa efter dagordningen här nedanför. 

SGRK styrelse

 

Ärenden vid Extra allmänt möte 2023-05-25

1. Mötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd

3. Val av ordförande för mötet

4. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet

5. Val av protokolljusterare och rösträknare

6. Fastställande av föredragningslista

7. Fastställande av om mötet blivit utlyst på rätt sätt

8. Fastställande om investering om 125 000 kr kan beviljas för nytt underlag på 40×80-banan i Gropen, Stånga.

9. Sammanträdets avslutande.

Informationsunderlag

Beslut om investering av nytt underlag på 40 x 80 banan i Gropen

Klubben behöver göra en investering på 125 000 kr för ett nytt underlag på 40×80 banan i Gropen. 

Anledningen är att det befintliga underlaget är undermåligt och inte håller för vare sig ridning eller sportkörning på en högre nivå. 

 

Vad är Gropen?

Gropen är Södra Gotlands Rid- och Körklubbs anläggning i Stånga med inriktning på sportkörning. Delar av marken ägs av föreningen och delar ligger på angränsande ägor med markägarnas tillåtelse.

Här finns tre grusbanor i olika storlekar, en gräsbana, klubbrum, kök och maratonbana. Det finns också en del terränghinder i varierande skick. 

Här arrangeras kompletta tävlingar i sportkörning, öppen bana i hoppning, premiering av hästar och andra aktiviteter. Anläggningen öppen för medlemmar och icke medlemmar. 

Gropen är Gotlands enda anläggning där en komplett tävling (dressyr, precision och maraton) i sportkörning kan arrangeras. En del fastlandsekipage kommer för att tävla på SGRKs körtävlingar i Gropen. 

Varför behöver underlaget göras om?

Marken under 40 x 80 banan består av rödsand som här och där trängt upp genom ytskiktet. Det har gjort att banan består att bitvis väldigt djupa partier och bitvis normala till väldigt hårda partier.

40×80-banan används till flera olika aktiviteter som arrangeras på anläggningen. Inom sportkörningen används den till dressyrprogrammet.

Vad ska göras?

Det befintliga underlaget ska jämnas till. Därefter ska en markduk läggas ut och ovanpå det läggs sedan ett underlag som passar olika typer av ridsportverksamhet. Markduken kommer att släppa ner vatten men hindra vatten från att tränga upp. Den kommer också förhindra rödsanden att tränga upp. Extra dränering är inte aktuellt. 

Vilket underhåll kommer att krävas efter att banan är klar?

Banan kommer att behöva harvas och sladdas löpande. Djupharvning kanske kan bli aktuellt vid enstaka tillfällen. Sommartid kan det bli aktuellt med bevattning. 

Gropen har idag ett fungerande underhåll av anläggningen som framförallt görs ideellt av medlemmar. Även framöver kommer ett visst engagemang från medlemmar och användare av anläggningen kommer behövas. 

Vad kommer det att kosta?

Gropenkommittén har fått en offert från Ljugarns Schakt och Transport på 325 000 kr. Vi har beviljats ett investeringsbidrag från Region Gotland på 200 000 kr. Resterande 125 000 kr behöver föreningen bidraga med. Vi kan också söka fler bidrag från andra aktörer såsom arvsfonden men detta är i dagsläget inte klart. 

Har föreningen råd?

SGRK har idag en god ekonomi. Klubben har idag ca 250 000 kr på ett investeringskonto och ytterligare ca 150 000 kr på vårt föreningskonto. 

Vad händer om vi inte gör investeringen?

Det kommer inte gå att hålla en komplett tävling i sportkörning på Gotland, om Gropen inte håller en bra standard. Även träningar i sportkörning och andra ridsportarrangemang kan komma att påverkas. 

I slutändan är det sportkörningens framtid i klubben och på Gotland som är hotad. 

Hur stor är sportkörningen i klubben och på Gotland?

Idag har vi ca 12 medlemmar som är aktiva inom sportkörning. 4 av dessa tävlar på nationell eller internationell nivå. Troligtvis är det ingen annan klubb i Sverige som har så många ekipage på den höga nivån inom sportkörning. Totalt på Gotland är det ca 18 st. som är aktiva inom sportkörning. 

 

2023-05-15

Leave a reply